VR:n vuosi 2023

FI / EN

Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi

Vuosiraportti 2023

Vuosikertomus 2023 kansi

VR:n vuosiraporttikokonaisuudessa on neljä osaa:
Liiketoiminta, Vastuullisuus, Hallinnointi ja Taloudellinen katsaus.

Hallinnointi- ja Taloudellinen katsaus -osioiden raportit voit ladata myös erillisinä pdf-tiedostoina:

Avainlukuja

Vertailukelpoinen liiketulos oli 59,9 miljoonaa euroa, kasvua vuodesta 2022 oli 907 prosenttia.
Liikevaihto oli 1 224,1 miljoonaa euroa, kasvua vuodesta 2022 oli 10,6 prosenttia.
Kaukoliikenteessä tehtiin 15,1 miljoonaa matkaa Suomessa, kasvua vuodesta 2022 oli 14 prosenttia.
*VR:n henkilöstömäärän kasvu johtui vuonna 2022 toteutuneesta yrityskaupasta Ruotsissa.

Toimitusjohtajan katsaus

Rakennamme tulevaisuuden kestävää VR:ää

"Vuosi 2023 oli meille VR:llä uudistumisen aikaa. Muutaman tappiollisen vuoden jälkeen vastasimme haasteisiin uudella strategialla ja arvoilla. Keskitymme kannattavuuteen, kasvuun ja arvoihimme pohjautuvan työkulttuurin kehittämiseen. Vertailukelpoinen liiketuloksemme parani merkittävästi ja oli 59,9 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kaukoliikenteen matkamäärien kasvu ja tulosparannusohjelmamme määrätietoinen toteuttaminen sekä energiakustannusten pienentyminen. Toisaalta tavaraliikenteen alhaiset volyymit sekä kaupunkiliikenteessä tapahtuneet sopimuskannan muutokset heikensivät tuloskehitystä. Vertailukelpoinen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla."

Toimitusjohtaja

Hiilineutraalin junan suosio kulkuvälineenä kasvoi selvästi – kaukoliikenteessä tehtiin vuonna 2023 ennätykselliset yli 15 miljoonaa matkaa. Matkamäärien kasvuun vaikutti dynaamisen hinnoittelun uudistaminen, ja erityisesti alhaisempien hintapisteiden lisääminen. Liikenteen vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä onkin merkittävä – koko yhteiskunta hyötyy, kun saamme lisää liikennettä raiteille. VR:n toiminnan ansiosta asiakkaidemme ja yhteiskunnan päästöt olivat noin 460 000 tCO2e pienemmät, mikä vastaa noin 45 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Erinomainen asiakaskokemus on toimintamme tukijalka

Vuonna 2023 kaukoliikenteen nettosuositteluindeksillä (NPS) mitattu asiakastyytyväisyys parani huomattavasti ja oli 49 (38). NPS:ään vaikuttivat erityisesti lipun ostamisen helppous sekä parantunut matkustusmukavuus ja matkanaikainen tiedottaminen. Kehitimme myös lisäpalveluiden tarjontaamme, joka sai hyvän vastaanoton asiakkailtamme vauhdittaen kannattavuuden paranemista.

Päästöttömän raideliikenteen liikennemuoto-osuuden kasvattaminen edellyttää asiakastyytyväisyyden jatkuvaa parantamista. Junien myöhästymisistä noin puolet johtuu heikosta ratainfrasta, joten oikein kohdennetut ja riittävät valtion infrainvestoinnit ovat välttämättömiä parantaaksemme junien täsmällisyyttä. VR on uudistamassa investoinneillaan junawifin nopeutta kesään 2024 mennessä jopa 5-kertaiseksi, mutta junien verkkoyhteyksien parantamiseksi tarvitaan myös teleoperaattoreiden investointeja radanvarren tukiasemiin.

Tavaraliikenteessä onnistuimme vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin kehittämällä asiakaslähtöisiä palvelumalleja, kuten huhtikuussa käynnistyneet uuden logistisen palvelukonseptin mukaiset sähkövetoiset raakapuujunakuljetukset Kemin biotuotetehtaalle.

Jatkamme määrätietoisesti toimenpiteitä kilpailukykymme parantamiseksi

Strategiamme toteuttaminen ja tuloskäänteen vauhdittaminen jatkuvat määrätietoisesti. Kilpailulle avoimet markkinat vaativat kilpailukykymme jatkuvaa kehittämistä ja mahdollisuuksiin tarttumista. VR hakee vuoteen 2027 mennessä 250 M€ edestä tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron investoinnit kalustoon, sähköistymiseen, teknologiaan sekä osaamiseen Suomessa ja Ruotsissa. Investoinneilla vastaamme tulevaisuuden kestävän joukkoliikenteen tarpeisiin ja edistämme vähäpäästöisen raideliikenteen liikennemuoto-­osuuden kasvua. Lähes miljardin kalusto­investoinneilla turvaamme myös Suomen rautatieliikenteen jatkuvuuden tuleville vuosikymmenille.

Rakennamme VR-kulttuuria tulevaisuuden menestystekijäksi

Motivoitunut henkilöstö ja tehokas yhteistyö laajan sidosryhmäverkostomme kanssa ovat avainasemassa strategian onnistuneessa toteutuksessa. Rakennamme arvoihimme pohjautuvaa kulttuuria, jossa luotamme toisiimme ja teemme yhdessä. Turvallisuus, asiakas ja vastuun kantaminen ovat meillä jokaisella tekemisemme ytimessä. Strategiassamme keskitymme arvopohjaisen työkulttuurin ja johtamisen kehittämiseen. Vuoden 2023 aikana veimme työarkeen yhteisiä arvojamme – välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan. Loppuvuodesta tehdyn henkilöstökyselyn mukaan 82 % henkilöstöstämme tunnistaa uudet arvomme. Tästä on hyvä jatkaa arvopohjaisen VR-kulttuurin rakentamista yhdeksi tulevaisuuden menestystekijäksi.

Tulevaisuuden kestävää VR:ää rakentaessamme panostamme vahvasti vastuullisuuteen. Rautatieliikenteen päästöt ovat vain 1 % kaikista liikenteen päästöistä ja matkustajajunistamme jo 95 % on sähkövetoisia.

Vuonna 2023 saimme hyviä tuloksia muun muassa energiatehokkuusohjelmassamme. Tehostimme sähkö­junaliikenteen energiankäyttöä lähes 8 % verrattuna edellisvuoteen, mikä vastaa noin 7 000 rivitaloasunnon vuosikulutusta. Hyvään tulokseen myötävaikutti erityisesti veturinkuljettajien energiatehokas, ennakoiva ajotapa. Nostamme myös vastuullisuustyömme tasoa entisestään sitoutumalla Science Based Targets initiative -ilmastoaloitteeseen. Tulemme asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet eli lyhyen aikavälin tavoitteet sekä pitkän aikavälin nettonollatavoitteet.

Turvallisuus on keskeinen vastuullisuuden osa-alueemme. Työturvallisuuden osalta vuosi 2023 oli kaikkien aikojen paras. Sekä tapaturmien kokonaismäärä että tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden laskivat edellisvuodesta. Vuosi 2023 oli Suomessa myös rautatieturvallisuustaajuuden osalta koko mittaushistorian paras. Henkilöstön tekemien turvallisuushavaintojen määrä kasvoi merkittävästi todentaen sitä, että henkilöstömme on aktiivisesti mukana turvallisuuden kehittämisessä.

Vauhditamme ympäristöystävällisen junan suosiota kulkuvälineenä

Osallistumme aktiivisesti toimialamme uudistamiseen ja hallitusohjelman raideliikenteeseen liittyvien kirjausten toteuttamiseen. Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ovat tärkeimmät edellytykset raideliikenteen kasvulle, kilpailun lisäämiselle ja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Kilpailuneutraalin ympäristön luomiseksi luovumme sekä asemakiinteistöistä että muusta edelleen VR:n omistuksessa olevasta raideinfrasta. Vuonna 2023 loimme edellytyksiä markkinaehtoisen liikenteen kilpailulle laittamalla kalustoamme myyntiin. Tavoitteemme on edistää kilpailutettavan alueellisen ostoliikenteen kasvua ja samalla luoda edellytyksiä markkinaehtoisen liikenteen kasvulle Open Access -kilpailussa.

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta strategiamme toteuttamiseen sekä kaikkia sidosryhmiämme yhteistyöstä matkallamme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vastuullinen liiketoiminta ja sen kehittäminen on meille sekä velvollisuus että mahdollisuus. Yhdessä, tiiviillä yhteistyöllä sidosryhmiemme kanssa voimme saada aikaan yhä vaikuttavampia tuloksia.

ELISA MARKULA
Toimitusjohtaja, VR-Yhtymä Oyj

Kohokohtia 2023

Arvoihin pohjautuvalla kulttuurilla luomme menestystä

Arvopohjaisen kulttuurin kehittäminen on tärkeä osa strategiamme toteuttamista. Vuoden 2023 veimme yhteisiä arvojamme - välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan - arkeen. Henkilöstökyselyn tulosten mukaan 82 % henkilöstöstämme tuntee uudet arvomme. Tästä on hyvä jatkaa arvopohjaisen VR-kulttuurin rakentamista yhdeksi tulevaisuuden menestystekijäksi.

Matkustajamäärät ennätyskasvussa

Kaukoliikenteessä tehtiin vuonna 2023 ennätykselliset yli 15 miljoonaa matkaa. Määrä on suurin VR:n mittaushistorian aikana. 14 prosentin kasvu edelliseen vuoteen johtui arkipäiviin painottuvan liike- ja työmatkustuksen sekä vapaa-ajan matkustamisen suosion kasvusta sekä pandemian vaikutusten heikentymisestä. Alkuvuonna matkustusta tuki myös junamatkojen arvonlisäveron tilapäinen poistaminen.

Kasvua Ruotsissa uusien sopimusten myötä

Vakiinnutamme asemaamme Ruotsin markkinoilla. VR valittiin X-trafikin junaoperaattoriksi Gävleborgin alueella kesäkuusta 2025 alkaen. Kyseessä on toinen junaliikennöintisopimus, jonka VR on saanut yrityskaupan jälkeen. Joulukuussa 2023 VR aloitti junaliikennöinnin Bergslagenin alueella.

Asiakastyytyväisyys ennätyskorkealla

Kaukoliikenteen matkanjälkeinen suositteluindeksi (NPS) nousi 49:ään vuonna 2023, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 38. Merkittävimmät NPS:ään vaikuttavat tekijät ovat junien täsmällisyys, junaverkon toimivuus, junien siisteys ja junakaluston kunto.

Sähköistämällä liikenteen päästöt laskuun

Noin 1 % kaikista liikenteen päästöistä Suomessa tulee rautatieliikenteestä. Matkustajajunistamme jo noin 95 % kulkee sähköllä. Olemme investoineet uusiin Sr3-sähkövetureihin, joista osa on jo saatu liikenteeseen. Tavoitteena on saada kaikki 80 veturia käyttöön vuoteen 2026 mennessä.